سامانه پیامک صوتی

 • ۰
 • ۰
جملاتی زیبا برای تغییر


جملات بزرگان در مورد تغییر


متن در مورد عوض شدن آدمها


متن زیبا در مورد تغییر


متن درباره شروع دوباره زندگی


اس ام اس امید به زندگی
نمایندگی پیامک صوتیA decision made at night may be changed in the morning.


تصمیم گیری در شب ممکن است در صبح تغییر کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A little axe can cut down a big tree.

یک تبر کوچک می تواند یک درخت بزرگ را کاهش دهد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A rolling stone gathers no moss.

سنگ نوردی هیچ قوسی را جمع نمی کند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A year's care; a minute's ruin.

یک سال مراقبت؛ خراب شدن یک دقیقه
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*All good things must come to an end.

تمام چیزهای خوب باید به سرانجام برسند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


An hour may destroy what an age was building.

یک ساعت ممکن است یک سن را احیا کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Any plan is bad that cannot be changed.

هر گونه طرح بد این است که نمی تواند تغییر کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

As the sun's shadow shifts, so there is no permanence on earth.

همانطور که سایه خورشید تغییر می کند، بنابراین پایداری روی زمین وجود ندارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


At high tide, fish eat ants; at low tide, ants eat fish.

در جزر و مد، ماهی مورچه ها را می خورد در جزر و مد، مورچه ها ماهی می خورند

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Beginning is easy; continuing, hard.

شروع آسان است ادامه، سخت است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Come what may, time and hour runs through the roughest day.

بیا چه چیزی ممکن است، زمان و ساعت از طریق سخت ترین روز اجرا شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is like the moon: now full, now dark.

زندگی مانند ماه است: حالا پر است، حالا تاریک است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Nothing remains constant except change itself.

هیچ چیز به جز تغییر به خودی خود ثابت می ماند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Persist as resolutely as you persist in eating.

ادامه درست مانند شما در غذا خوردن باقی بماند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The leopard does not change his spots.

لئوپارد لکه هایش را تغییر نمی دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The winds of heaven change suddenly; so do human fortunes.

باد های آسمان به ناگهان تغییر می کنند؛ پس بخت انسان بساز-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When the moon is full, it begins to wane.

وقتی ماه پر است، شروع به فرو ریختن می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.

اوضاع عوض میشود. و دوستان ترک زندگی برای کسی متوقف نمی شود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

هر کس به فکر تغییر جهان است، اما هیچ کس به فکر تغییر خود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery.

کسی که تغییر را رد کند، معمار فاسد است. تنها نهاد انسانی که پیشرفت را رد می کند، گورستان است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

وقتی ما دیگر قادر به تغییر وضعیت نیستیم، ما به چالش داریم که خودمان را تغییر دهیم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*You must welcome change as the rule but not as your ruler.

شما باید تغییر را به عنوان حکومت تحسین کنید، اما نه به عنوان حاکم شما.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Change is inevitable. except from a vending machine.

تغییر اجتناب ناپذیر است به جز از یک دستگاه تلوان


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When you are through changing, you are through.

هنگامی که از طریق تغییر هستید، از طریق آن هستید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You can avoid having ulcers by adapting to the situation: If you fall in the mud puddle, check your pockets for fish.

شما می توانید با تطبیق با وضعیت زخم ها از اجتناب از زخم ها جلوگیری کنید: اگر در لبه گل قرار گیرید، جیب های خود را برای ماهی ها بررسی کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The wheel of change moves on, and those who were down go up and those who were up go down.

چرخ تغییر در حرکت است، و کسانی که در حال بالا رفتن هستند و کسانی که بالا می روند پایین می آیند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everything comes to pass, nothing comes to stay.همه چیز به تصویب می رسد، هیچ چیز برای ماندن نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


We all have big changes in our lives that are more or less a second chance.

همه ما تغییرات بزرگی در زندگی ما داریم که شانس دوم یا بیشتر را دارند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


People don't resist change. They resist being changed!

مردم در مقابل تغییرات مقاومت نمی کنند. آنها مقاومت در برابر تغییر می کنند!


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰معرفی بهترین سیال عامل (گاز) داخل موتور استرلینگ
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگ
همانطور که گفته شد، در ابتدا از هوا به عنوان سیال عامل در موتور استرلینگ استفاده می شد و به همین علت نامگذاری ابتدایی آن بنام موتورهای هوایی بوده است؛
اما بعد ها به علت سبکتر بودن هلیم و هیدروژن نسبت به هوا ، این دو گاز جایگزین آن شدند.
سبکتر بودن سیال عامل از طرفی منجر به کاهش حجم و وزن موتور شده و از طرفی دیگر کوچک و سبک بودن مولکولها موجب کاهش تلفات می­گردد.
در حال حاضر هیدوروژن سیال عامل ایده­آل برای موتور استرلینگ از لحاظ خصوصیات ترمودینامیکی و فیزیکی به شمار می­رود.
اما به خاطر خطرات آن و مسائل امنیتی، استفاده کاربردی کمتری دارد. بنابراین در حال حاضر بیشتر از هلیم به عنوان سیال عامل استفاده می شود .
با توجه به جدولزیر ، هوا حدوداً دارای وزن مولکولی ۲۹ است. در حالیکه وزن مولکولی هلیم ۴ است .
بنابراین هوا حدوداً هفت بار سنگین­تر از هلیم می باشد. پس هلیم حدوداً باید هفت برابر کمتر از هوا انرژی دریافت کند تا یک نیروی مشخص را تولید نماید .
در کل هلیم به تنها خصوصیات ترمودینامیکی نسبتاً خوبی دارد ، سبک است و از طرفی خطرات هیدروژن را نیز ندارد .

خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جت

ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگ

خرید اسکوتر برقی


اسکوتر آفروید


اسکوتر برقی


اسکوتر شارژی


اسکوتر اسمارت

 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰
اس ام اس مراقب خودت باش


متن مواظب خودت باش


مواظب خودت باش عشقم


جملات زیبای عاشقانه


اس ام اس عاشقانه


اس ام اس عاشقانه
نمایندگی پیامک صوتیCaring about others, running the risk of feeling, and leaving an impact on people, brings happiness.


مراقبت از دیگران، در حال ریسک احساس و تاثیر گذاشتن بر افراد، به ارمغان می آورد خوشبختی.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You really can change the world if you care enough.

اگر به اندازه کافی مراقب باشید، می توانید دنیا را تغییر دهید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Remember that children, marriages, and flower gardens reflect the kind of care they get.

به یاد داشته باشید که بچه ها، ازدواج ها و باغ های گل، نوعی مراقبت را نشان می دهند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring can be learned by all human beings, can be worked into the design of every life, meeting an individual need as well as a pervasive need in society.

مراقبت می تواند توسط همه انسان ها آموخته شود، می تواند به طراحی هر زندگی، ملاقات با نیاز فردی و نیز نیازهای فراگیر در جامعه تبدیل شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


From caring comes courage.

از مراقبت می آید شجاعت.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A part of kindness consists in loving people more than they deserve.

بخشی از مهربانی شامل عشق ورزیدن به مردم بیش از شایستگی آنهاست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Nurturing is not complex. It's simply being tuned in to the thing or person before you and offering small gestures toward what it needs at that time.

تغذیه پیچیده نیست این به سادگی به چیزی یا شخص قبل از شما تعلق دارد و حرکات کوچک را به آنچه که در آن زمان نیاز دارد، ارائه می دهد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nobody cares how much you know, until they know how much you care.

هیچ کس نمی داند چقدر می داند، تا زمانی که بدانند چقدر مراقبت می کنند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring about others, running the risk of feeling, and leaving an impact on people, brings happiness.

مراقبت از دیگران، در حال ریسک احساس و تاثیر گذاشتن بر افراد، به ارمغان می آورد خوشبختی.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The simple act of caring is heroic.

عمل ساده مراقبت قهرمانانه است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When people cared about each other, they always found a way to make it work.

هنگامی که مردم در مورد یکدیگر مراقبت می کردند، همیشه راهی برای کار کردن پیدا می کردند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


People who care about each other enjoy doing things for one another. They don't consider it servitude.

افرادی که از یکدیگر مراقبت می کنند لذت بردن از کار یکدیگر برای یکدیگر است. آنها آن را عبادت نمی دانند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Next to religion, let your care be to promote justice.

در کنار دین، مراقب باشید که عدالت را ترویج کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When peoples care for you and cry for you, they can straighten out your soul.

هنگامی که مردم برای شما مراقبت می کنند و برای شما گریه می کنند، شما می توانید روح خود را درست کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Things done well and with a care, exempt themselves from fear.

چیزهایی که به خوبی و با مراقبت انجام می شود، خود را از ترس متمایز می کنند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.

این زمانی است که شما برای گل رز خود را هدر داده اید که گل رز شما را مهم می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The closest thing to being cared for is to care for someone else.

نزدیکترین چیز برای مراقبت از آن، مراقبت از شخص دیگری است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never be so busy as not to think of others.

هرگز نباید خیلی شلوغ باقی بماند تا دیگران فکر نکنند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The right mixture of caring and not caring - I suppose that's what love is.

مخلوطی مناسب از مراقبت و مراقبت - من فکر می کنم این چیزی است که عشق است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike.

بی تفاوتی و غفلت اغلب باعث آسیب بیشتر نسبت به نادیده گرفتن آنها می شود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Without a sense of caring, there can be no sense of community.

بدون احساس مراقبت، احساس جامعه وجود ندارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A smile is the light in your window that tells others that there is a caring, sharing person inside.

یک لبخند نور در پنجره شما است که به دیگران می گوید که یک فرد مراقب، در حال اشتراک گذاری در داخل است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

One person caring about another represents life's greatest value.

یکی از طرفین در مورد دیگران، بزرگترین ارزش زندگی است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring is a powerful business advantage.

مراقبت از مزایای کسب و کار قدرتمند است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

اغلب ما توانایی لمس، لبخند، یک کلمه دلخواه، گوش گوش دادن، تعریف صادقانه یا کوچکترین اقدام مراقبتی که توانایی تغییر زندگی را در اطراف خود دارند، کم است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never believe that a few caring people can't change the world. For, indeed, that's all who ever have.

هرگز باور نکنید که چند نفر از افراد مراقبتی نمی توانند جهان را تغییر دهند. برای در واقع، این همه کسانی هستند که تا به حال داشته اند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Caring for but never trying to own may be a further way to define friendship.

مراقب باشید اما هرگز سعی نکنید خودتان باشید راه دیگری برای تعریف دوستی است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I feel the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance.

من احساس می کنم که ظرفیت مراقبت چیزی است که عمیق ترین اهمیت زندگی را به وجود می آورد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Always be a little kinder than necessary.

همیشه کمی عزیزتر از حد لازم باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The more sympathy you give, the less you need.

همدردی بیشتر به شما کمک می کند، کمتر به آن نیاز دارید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


To give and then not feel that one has given is the very best of all ways of giving.

برای دادن و پس از آن احساس نمی کنید که یکی از آنها بهترین راه از دادن را دارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰مقاله استارت موتورهای جت و توربینی
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگ
رای روشن شدن یک موتور توربینی یقینا به یک آغازگر و راه انداز نیاز میباشد همانطور که برای روشن شدن یک موتور پیستونی نیاز است.
ولی بین استارت یک موتور پیستونی و یک موتور توربینی تفاوت زیادی وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره میکنیم :


یک تفاوت اساسی استارت موتورهای جت با استارت موتورهای پیستونی در این است که در موتورهای پیستونی بیشترین فشار و بار وارد بر روی استارت در لحظات اول است و آن به دلیل این است که در این موتورها کافی است میل لنگ با دور متوسطی بچرخد و پیستون ها بتوانند هوا را به اندازه کمپرس کنند و موتور با قدرت خود به کار ادامه دهد.
و چنانچه استارت در این موتورها خراب شود میتوان آنرا به طرق دیگر روشن کرد .
یعنی استارت در این موتورها ارزش حیاتی پایینی دارد چون میتوان با هل دادن یک ماشین آنرا روشن کرد.
و اما در موتورهای توربینی استارت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد بطوریکه به هیچ وجه نمیتوان این موتورها را بدون داشتن یک استارت بکار گرفت. نکته ی مهم اینجاست که در موتورهای جت برخلاف موتورهای پیستونی بیشترین فشار و بار بر استارت قبل از قطع جرقه، زمانی است که بار وارد بر کمپرسور افزایش میابد. تفاوت اساسی دیگر که در ظاهر خود را نشان میدهد مدت زمان استارت خوردن است.در موتورهای پیستونی مدت زمان استاندارد استارت خوردن حدود 1.8 ثانیه است و در موتورهای سرحال این مقدار کمتر نیز هست که البته در مورد موتورهای قدیمی بحث نمیکنم. این درحالی است که مقدار زمان لازم برای استارت خوردن یک موتور توربینی معمولی با قدرت نسبی hp 120 حدود 100 ثانیه است.
البته این زمان در هر موتوری متفاوت است ولی موتور هر چه قدر کوچکتر باشد به زمان کمتری احتیاج دارد و برعکس.

خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جتهدف از سیستم استارت شتاب دادن به موتوراست تا لحظه ای که توربین ها بتوانند قدرت کافی برای ادامه ی سیکل کاری موتور را تهیه کنند.
به این نقطه از سرعت توربین ها "سرعت خودکفایی" میگویند.
استارترها انواع مختلفی را دارند ولی همان طور که گفته شد هدف همه ی استارترها یکی است و آن رساندن دور موتور به سرعت خودکفایی و در موتورهای بدون توربین رساندن موتور به نقطه ی خودکفایی است.
تهیه، انتخاب یا استفاده از استارت ها به عواملی بستگی دارد که در زیر به آنها اشاره کردم.
یکی زمان استارت است که در هواپیماهای جنگی بسیار مهم است و حتی پس از رسیدن موتور به دور هرزگرد درجه حرارت گازهای اگزوز بالا میرود ولی پس از اینکه دور به 40% Max رسید درجه حرارت گازهای اگزوز باید پایین بیاید، در غیر اینصورت خلبان باید موتور را خاموش کند تا اشکال آن برطرف گردد.
علت بالا رفتن درجه حرارت اگزوز در حین استارت زدن عدم وجود هوای خنک کننده بخاطر کم بودن دور کمپرسور است.
زمانی که استارت زده میشود شمع ها قبل از ورود سوخت به محفظه ی احتراق شروع به جرقه زدن میکنند.
چون اگر مانند موتورهای پیستونی اول مخلوط هوا و سوخت وارد شود ممکن است به"Hot start" بینجامد.
Hot start استارتی است که در آن حرارت گازهای اگزوز از حد مجاز تجاوز میکند.
چنانچه در زمان استارت زدن موتور روشن نشود، سوخت نسبتا زیادی (در موتورهای بزرگ) وارد محفظه ی احتراق میگردد.
در اینحالت اگر دوباره استارت زده شود میتواند منجر به Hot start شود. برای جلوگیری از Hot start سیستمی کار گذاشته است که سیستم تخلیه یا Drain نامیده میشود و چنانچه موتور در استارتهای اولیه روشن نشود این سیستم سوخت داخل محفظه ی احتراق را تخلیه میکند.
عامل دیگر امکان دسترسی به نیروی محرکه ی استارت است.
حتی موتورهای جت کوچک مقدار جریان الکتریسیته ی زیادی برای روشن شدن احتیاج دارند. به همین نسبت موتورهای بزرگتر نیرویی بیشتر برای روشن شدن احتیاج دارند. بعضی از استارتها از جهت نیروی محرکه خودکفا هستند. به این صورت که اکثر هواپیماهای جت انرژی لازمه استارت (دور بالای موتور) را از موتورهای جت کوچکتری که برق تولید میکنند میگیرند.
یا ممکن است قدرت لازم برای استارت در یک هواپیمای چند موتوره از یک موتور که روشن است گرفته شود تا بقیه ی موتورها روشن شوند ، در چنین حالتی میتوان یکی از موتورهای هواپیما را با یکی از انواع استارتها روشن کرد سپس بقیه موتورها را با نیروی این موتور روشن کرد.
سومین عامل مواردی است از قبیل وزن مخصوص (نسبت وزن به گشتاور یا قدرت تولیدی)، سادگی، قابلیت اطمینان، قیمت و قابلیت تعمیر مجدد.

ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگانواع استارت برای موتورهای توربینی عبارتند از:
1. استارت الکتریکی
2. استارت الکتریکی که بعد از استارت زدن آلترناتور شود
3. استارت فشنگی یا استارت با سوخت جامد
4. استارت بادی
5. استارت با احتراق هوا و سوخت
6. استارتر با موتور هیدرولیکی
7. استارت دستی یا هندلی
8. استارتر با سوخت یک پایه


استارت الکتریکی :


منبع این نوع استارت همان طور که از نامش پیداست موتور الکتریکی است. موتور الکتریکی که در این نوع موتورها استفاده میشود دارای RPM زیادی میباشد.RPM در حالت کلی به معنای تعداد دور در دقیقه میباشد و این یکایی است که برای نشان دادن دور موتورها چه پیستونی و چه توربینی به کار برده میشود. قدرت این استارت برای گرداندن کمپرسور صرف می شود تا کمپرسور هوا را به میزان لازم کمپرس کرده و به محفظه ی احتراق بفرستد. چنانچه در استارت یک موتور توربینی قدرت و سرعت کافی موجود نباشد RPM موتور در هنگام استارت کم خواهد بود و چون دور کمپرسور کم است آن مقدار که باید هوا را فشرده کند نمیکند لذا به سرعت خودکفایی نمیرسد و موتور روشن نمیشود (راه نمی افتد). برخلاف استارت موتورهای پیستونی که پس از روشن شدن موتور از مدار اتصال به فلایویل توسط اتومات استارت جدا میشود، در این نوع از استارت موتورهای توربینی استارت تا رساندن RPM موتور به اندازه ی RPM حالت خودکفایی کار میکند. این نوع استارت توان مصرفی بسیار بالایی دارد بطوریکه بر صفحات باطریها فشار بسیاری وارد میکند لذا از این استارت در موتورهای توربینی که تعداد توربین کمتری دارند استفاده میشود. از این استارت در بیشتر موتورهایی که کاربرد صنعتی دارند به عنوان بهترین استارت استفاده میشود.


استارت فشنگی :

این استارت یک استوانه فشنگی شکل است که درون آن ماده ی انفجاری که ازدیاد حجم و انبساط زیادی مینماید قرار میدهند. این استارت در قسمت قبل از کمپرسور نصب میشود، مانند آنچه در شکل زیر دیده میشود. تصویر زیر یک استارت فشنگی را بطور جدا از موتور نشان میدهد.


استارت بادی :

در این نوع استارت هوای کمپرس شده در مخزن اکسیژن که معمولا مایع میباشد همزمان با سوخت به داخل محفظه ی احتراق تزریق و محترق شده که باعث حرکت سریع توربینها میشود و بعد از دور خودکفایی سیکل کاری توسط خود موتور انجام میشود. متاسفانه به دلیل استفاده و کاربرد غلط از نام " استارت بادی" از آن تعابیر مختلفی میشود مانند: استارت بادی استارتی است که هوا را با سرعت به توربینها ( یا کمپرسورها) میزند و آنها را به گردش در می آورد که با تحقیق مطلع شدم که این تعبیر از استارت بادی در واقع استارتی است به نام استارت هیدرولیکی و در کل اینکه به نام بعضی از آنها زیاد توجه نکنید، فقط طریقه ی کار و عملکرد آنها را خوب به خاطر بسپارید چون زمانی برایتان لازم میشود.


سایر استارت ها :

استارت با احتراق هوا و سوخت در موتورهایی بکار میرود که از سوخت های مخصوصی استفاده میکنند و در این نوع استارت موتور با اینحالت که در حال سیکل عادی است کار میکند و نمونه ی استفاده از این نوع استارت میکروجتی است که از سوخت گازی استفاده میکند. در استارت با موتور هیدرولیکی نیز هوای کمپرس شده توسط موتور هیدرولیکی به داخل محفظه ی احتراق راه میابد و در استارت هندلی نیز یک هندل با واسطه ی تغییر گشتاور به شفت اصلی متصل میشود و کمپرسور را به حرکت در می آورد. تصویر زیر یک استارتر هیدرولیکی خیلی کوچک و دست ساز را نشان میدهد که شامل یک موتور الکتریکی و یک توربین گریز از مرکز دقیقا مشابه کمپرسور گریز از مرکز میباشد و از توربین کمپرسور ساخته شده است که لوله ی خروجی آن به ورودی موتوری که قرار روشن شود وصل میشود.


استارت الکتریکی هم که کاربرد زیادی در بین موتورهای صنعتی دارد اینطور است که بعد از استارت به حالت آلترناتور تغییر میکند و با نیروی موتور برق تولید میکند.استارتهایی هم وجود دارند که با تزریق سوختی مخصوص مانند هیدروژن روشن میشوند و بعد از استارت از سوخت عادی استفاده میکنند.

استارتهایی که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند شامل استارتهای زمینی برای هواپیماها میباشند که به چند طریق عمل میکنند. یکدسته مانند استارتهای هیدرولیکی عمل می کنند و دسته ی دیگر شامل یک موتور جت کوچک تولید کننده ی برق میباشند که برق تولیدی آنها در استارت الکتریکی موتور اصلی استفاده میشود. در بعضی هواپیما ها نیز از یک موتور جت کوچک و مجزا استفاده میشود که خودش با استارت الکتریکی روشن شده و با نیروی شفت خود یا با برق تولیدی خود سایر موتورهای اصلی را روشن میکند. این هم تصویر نمای داخلی یک موتور است که متعلق به تولید کننده ی BMWاست و اگر دقت کنید میبینید که این موتور دارای استارت دستی (هندلی) است.


خرید اسکوتر برقی


اسکوتر آفروید


اسکوتر برقی


اسکوتر شارژی


اسکوتر اسمارت

 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰
اس ام اس درباره شجاعتاس ام اس سنگین و فاز بالاپیامک و جملات زیبا در مورد غرور

نمایندگی پیامک صوتی
The opposite of bravery is not cowardice but conformity.


مخالفت با شجاعت، بدبختی نیست، بلکه انطباق است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bravery has no place where it can avail nothing.

شجاعت هیچ جایگاهی ندارد که بتواند چیزی به دست آورد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Fear can keep a man out of danger but courage only can support him in it.

ترس می تواند یک مرد را از خطر نگه دارد اما شجاعت تنها می تواند او را در آن حمایت.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Brave men go forward not expecting to return.

مردان شجاع به جلو حرکت نمی کنند و انتظار بازگشت ندارند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Great crisis produce great men and great deeds of courage.

بحران بزرگ تولید مردان بزرگ و اعمال عالی شجاعت.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If it scares you, it might be a good thing to try.

اگر شما آن را ترساند، ممکن است یک چیز خوب برای سعی کنید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is not a quality of the body. It is of the soul.

شجاعت کیفیت بدن نیست این روح است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامک صوتی


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be brave enough to start a conversation that matters.

به اندازه کافی شجاع باشید تا یک گفتگو را شروع کنید که مهم است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Being brave means knowing that when you fail, you don't fail forever.

شجاع بودن بدان معنی است که وقتی شکست بخورید، برای همیشه از بین نمی رود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.

شاید تنها کسانی که در معرض خطر بیش از حد قرار می گیرند، احتمالا می توانند دریابند که چقدر می توان از آن گذشت.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is being the only one who knows you're afraid.

شجاعت تنها کسی است که می داند که می ترسید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Some have been thought brave because they were afraid to run away.

بعضی از آنها شجاعانه اندیشیده اند، زیرا آنها از فرار می ترسند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Valor is stability, not of legs and arms, but of courage and the soul.

عزت است ثبات، نه از پاها و بازوها، بلکه از شجاعت و روح.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

To live with fear and not be afraid is the final test of maturity.

با ترس زندگی کنید و نترسید، آزمون نهایی بلوغ است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

There is no such thing as bravery; only degrees of fear.

هیچ چیز مانند شجاعت وجود ندارد؛ تنها درجه ترس.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A brave man acknowledges the strength of others.

مرد شجاع، قدرت دیگران را می پذیرد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.

این اندازه سگ در مبارزه نیست، اندازه مبارزه در سگ است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is the capacity to perform properly even when scared half to death.

شجاعت توانایی انجام درست حتی زمانی که نیمی از مرگ را می ترساند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


In battle it is the cowards who run the most risk; bravery is a rampart of defense.

در نبرد، بزهکارانی هستند که بیشترین خطر را دارند. شجاعت یک حفر دفاع است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ارسال پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A true knight is fuller of bravery in the midst, than in the beginning of danger.

یک شوالیه واقعی بیشتر از ابتکار خطر بیشتر از شجاعت است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Physical bravery is an animal instinct; moral bravery is much higher and truer courage.

شجاعت فیزیکی غریزه حیوانی است؛ شجاعت اخلاقی بسیار شجاع تر و راست تر است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Fight till the last gasp.

مبارزه تا آخرین نفوذ


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Bravery is believing in yourself, and that thing nobody can teach you.

شجاعت به خودتان اعتقاد دارد و این چیزی نیست که کسی بتواند به شما آموزش دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You can't be brave if you've only had wonderful things happen to you.

شما نمیتوانید شجاع باشید اگر فقط چیزهای شگفت انگیزی برایتان اتفاق افتاده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


True bravery is shown by performing without witness what one might be capable of doing before all the world.

شجاعت واقعی با انجام بدون شاهد نشان داده شده است که چه کسی میتواند قبل از تمام جهان انجام دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اپراتور پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I just don't want to die without a few scars.

من فقط نمی خواهم بدون زخم های کوچک بمیرم.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is either a great adventure or nothing.

زندگی یک ماجراجویی عالی یا هیچ چیز نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A timid person is frightened before a danger, a coward during the time, and a courageous person afterward.

یک فرد ترسو قبل از یک خطر، یک بزدل در طول زمان و یک فرد شجاع پس از آن، ترسو است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The world continues to offer glittering prizes to those who have stout hearts and sharp swords.

جهان همچنان به جایزه های پر زرق و برق برای کسانی که قلب های قوی و شمشیر های تیز دارند، ادامه می دهد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Great deeds are usually wrought at great risks.

اعمال بزرگ معمولا در معرض خطر بزرگ است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Often the test of courage is not to die but to live.

اغلب تست شجاعت، مرگ نیست بلکه زندگی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامک صوتی صدارس • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰


معرفی موتور های جت

موتور استرلینگ

موتور استرلینگ آزمایشگاهی

ساخت موتور استرلینگ

قیمت موتور استرلینگ

خرید موتور استرلینگ

موتور های جت کلا به هفت دسته تقسیم می شوند: ۱.توربین گاز ۲.توربو فن ۳.رم جت ۴.پالس جت ۵.پرشر جت ۶.توربو جت ۷.توربو پراپ 1. توربین گازدر حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند توربین گاز نامیده می شوند ولی اصطلاح توربین گاز بیشتر به موتورهای جتی داده میشود که هدف استفاده از آنها تولید رانش نیست بلکه چرخاندن توربین و اکثرا برای تولید برق است و برخی اوقات در طراحی و نحوه قرار گرفتن توربین ها و نازل با انواع دیگر موتور جت تفاوت عمده ای دارند . در توربین های بخار برای چرخاندن توربینها ابتدا آب را توسط سوختهای فسیلی حرارت میدهند تا آب تبدیل به بخار شود و بخار سبب چرخش توربین میشود که این سیستم دارای ضعفهایی است از جمله حجیم بودن دستگاهها و تشکیلات نیروگاه ولی در توربین گاز مرحله تبدیل آب به بخار حذف شده است و گاز های داغ خروجی که در توربین بخار هدر میشوند در این حالت مستقیما سبب چرخش توربین میگردد

خرید موتور پالس جت

قیمت موتور پالس جت

ساخت موتور پالس جت

موتور پالس جت

۲. توربوفنموتور های توربو فن در واقع دارای فرآیندی مابین دو موتور توربوجت و توربو پراپ هستند . تفاوت این موتور با موتور توربو پراپ در این نکته است که پنکه موتور توربوپراپ کاملا خارج از پوسته و بدنه موتور قرار دارد ولی در موتور توربوفن این پنکه کاملا در داخل پوسته موتور قرار دارد . از این نوع موتور جت برای سرعت های مادون صوت استفاده میگردد .توربوفن ها دارای بازدهی نسبی زیادی هستند . بخشی از هوای ورودی توسط پنکه این موتور توسط داکتی و جدا از محفظه احتراق و توربین ولی در امتداد آنها به سمت نازل پیش برده میشود که در نهایت نیز به گاز های داغ تولیدی میپیوندد و بر نیروی رانش تولیدی میافزاید . در زیر شکلی برش خورده از یک موتور توربو فن مشاهده میشود ولی داکت هدایت هوا در شکل مشخص نیست . رم جترم جتها را توربین گازی به حساب نمی آورند زیرا این نوع از موتور جت دارای کمپرسور و توربین نمیباشد موتور رم جت اکثرا به عنوان موتور دوم مورد استفاده قرار میگیرد به اینصورت که هواپیما یا راکت در ابتدا توسط موتور اصلی خود به پرواز در میاید و پس از رسیدن به سرعت معین که میزان فشار و سرعت لازم هوای ورودی برای رم جت تامین گردید موتور رم جت خود را روشن میکند . رم جتها نسبت به انواع دیگر موتورهای جت تولید رانش بیشتری میکنند ولی برای شروع پرواز مناسب نمیباشند . پالس جتپالس جتها یکی از انواع قدیمی موتور جت میباشند که بعضی اوقات بدلیل مشترکاتی با رم جت یکی شمرده میشوند .پالس جت ها همانند رم جت نه دارای کمپرسور هستند و نه دارای توربین ولی از نظر کار کرد تفاوت عمده ای دارند .موتورهای پالس جت در گذشته کاربرد داشتند و در هواپیما های قدیمی به عنوان پیشران استفاده میشدند ولی هم اکنون استفاده چندانی ندارند چراکه امروزه موتور های توربو جت با بازدهی بالا جایی برای انواع دیگر باقی نگذاشتند ولی به دلیل سیستم کارکرد جالبی که این موتور دارد به تشریح دونوع از این موتور میپردازیم .در موتورهای پالس جت به خصوص نوع دریچه دار عمل احتراق با فرض ایده آل حجم ثابت است . دقت شود که پالس جت ها بر خلاف رم جت ها در سرعت صفر نیز قابلیت استارت و کار آیی هستند .( در مورد پالس جت ها این باور عمومی وجود دارد که حداکثر سرعت پرنده ای که با پیشران پالس جت حرکت میکند زیر 750 کیلومتر بر ساعت میباشد )سیکل کارکرد پالس جت دریچه دار :احتراق : در این فاز احتراق سوخت منجر به تشکیل توده بزرگی از گرما و فشار میشود فشار حاصل منجر به بسته ماندن شیر یکطرفه که در پشت هوا و سوخت محترق میباشد میگردد در نتیجه توده محترق بناچار فقط در مسیرمورد نظر میتواند حرکت کند.انفجار:در این مرحله سوخت و هوای منبسط شده از نازل خارج میگرددو گازهای داغ خروجی منجر به تولید نیروی رانش میگردد.سوخت گیری:گازهای داغ بدلیل انعطاف پذیری و دارا بودن جرم تمایل به حفظ حرکت خود به سمت نازل را دارند حتی اگرفشار داخل موتور کمتر فشار محیط باشد خروج این گازها از محفظه احتراق موجب افت فشار در محفظه و بازشدن شیر یکطرفه میگردد و مقداری سوخت و هوا به این محفظه وارد میشودفشردگی:بدلیل فشار کم موجود بین هوا و سوخت ورودی و گازهای داغ خروجی مقداری از این گازهای داغ به محفظه احتراق باز میگرددکه این عمل موجت محترق شدن این توده هوا و سوخت میشود و سیکل به مرحله اول باز میگردد .

ماشین کارتینگ

خرید ماشین کارتینگ

ساخت ماشین کارتینگ

قیمت ماشین کارتینگ

سیکل کارکرد پالس جت بدون دریچه : در پالس جت های بدون دریچه خمی که مابین محفظه احتراق و نازل قرار دارد دقیقا کاری را انجام میدهد که دریچه در نوع دریچه دار انجام میدهد .با وجود این خم در این ناحیه کاهش فشار ایجاد شده و مقداری از گاز های در حال خروج را به محفظه احتراق باز میگرداند .و بقیه مراحل دقیقا همانند نوع دریچه دار میباشد که در بالا توضیح داده شد .۵. پرشر جتاین موتور جت امروزه کاربردی در صنایع هوایی و به عنوان پیشران جت ندارد . این موتور را میتوان طرحی ابتدایی از موتور رم جت دانست . در این پیشران جت سوخت از قسمت بالایی به داخل لوله ای چند تکه که از بالا به پایین قطور تر میگردد پاشیده میشود و از قسمت بالایی و دهانه لوله و همچنین از فواصلی که مابین این لوله چند تکه وجود دارد هوای تازه وارد لوله شده و با سوخت مخلوط میگردد . سپس مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق شده و محترق میگردند . برای گرم کردن سوخت پیش از عمل احتراق ، لوله سوخت رسان را در محفظه احتراق و بدور جدار داخلی آن میپیچانند و به این ترتیب سوخت گرما را از توده گاز داغ محترق شده دریافت میکند و گرم میشود ، به این ترتیب عمل احتراق نیز با کیفیت بهتری انجام میگردد. ۶. توربو جتتوربو جتها از انواع متداول موتورهای جت هستند که در اکثرهواپیماهای جنگنده و پرنده هایی که با سرعتهای زیاد حرکت میکنند استفاده میگردد . در زیر به طرز کار موتور توربو جت میپردازیم 1 . در مرحله اول هوا از طریق دهانه ورودی وارد ابتدای قسمت کمپرسور میشود .2 .در مرحله بعدی هوا توسط کمپرسور فشرده شده و بطرف دیفیوژر فرستاده میشود . 3 .پس از کاسته شدن سرعت و افزایش فشار و دمای هوا در دیفیوژر هوا به محفظه احتراق و سپس لوله احتراق فرستاده میشود . 4 .پس از عملیات احتراق در موتور گاز های داغ تولیدی باعث چرخش توربین و در نتیجه محور متصل به توربین میگردد.از نکات قابل توجه در طراحی یک توربو جت طراحی بخش نازل و خروجی است چراکه هدف استفاده از توربوجت نیروی رانش پرنده میباشد . در بهترین حالت فشار ستون هوای داغی که از موتور خارج میگردد با فشار جو اطراف پرنده برابر است .توربو جت با جریان محوری (با کمپرسور محوری چند مرحله ای):

خرید اسکوتر برقی

اسکوتر آفروید

اسکوتر برقی

اسکوتر شارژی

اسکوتر اسمارت

توربو جت با جریان مرکزی (با کمپرسور سانتریفیوژ چند مرحله ای): ۷. توربو پراپموتور جت توربو پراپ ، موتوری است ما بین موتور توربوفن و توربو جت .طرز کارکرد این موتور با توربو جت دقیقا همسان میباشد . پروانه بزرگ که به شفت اصلی متصل است نیروی رانش یا تراست تولید میکند نیروی تراست تولیدی پروانه همراه با نیروی رانش تولیدی توسط گازهای داغ خروجی نیروی رانش برآیند را تولید میکند
 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰موتورهای پالس جت چگونه کار می کنند؟ قسمت دوم


آزمایش یک موتور جت پرات اند ویتنی که برای جنگنده اف-۱۵ ساخته شده‌است.
موتورجت یا موتور شارشی نوعی موتور است که از شتاب دادن و تخلیه شاره برای ایجاد پیش‌رانش برپایه قانون سوم نیوتن استفاده می‌کند.

با این تعریف گسترده موتورهائی مانند توربوجت و توربوفن و رم‌جت و موتور موشک، گونه‌ای موتور جت به‌شمار می‌روند؛ ولی معمولاً منظور از موتور جت توربینی است که با بیرون‌دادن گاز داغ برای پیشرانش به‌کار می‌رود.

اجزای اصلی موتور جت عبارتند از:

کمپرسور

سیستم احتراق

توربین

سیستم خروج گازهای داغ

ایروسنتر ( Aerocenter) : موتوری که با خارج کردن سیال از اگزوز به سمت عقب، کار می کند و با استفاده از واکنش آن وسیله نقلیه را به جلو می راند.[۱] این تعریف ساده ای است از موتور جت. هم موتورهای جت و هم موتور های موشک به این نحو کار می کنند یعنی هر دو موتورهای واکنشی به حساب می آیند با این تفاوت که موتور موشک ها در تمام خوراک خود را درون خود حمل می کنند و می توانند در محیط خلا نیز فعال باشند ولی موتورهای جت فقط در اتمسفر کار می کنند.

اصول پایهٔ کارکرد این نوع موتورها تقریباً ساده است، هوا از طریق یک مجرای ورودی به بخش کمپرسور وارد شده و متراکم می‌شود، سپس هوای متراکم وارد محفظهٔ احتراق شده و با اضافه شدن سوخت مشتعل می‌شود. گرمای ناشی از احتراق مخلوط هوا و سوخت باعث منبسط شدن و جریان یافتن آن به سمت انتهای موتور می‌گردد، این جریان منبسط شونده از میان یک سری پره‌های توربین عبور می‌کند که از طریق یک شفت به کمپرسور متصل شده‌اند. هوای منبسط شده توربین را به گردش در می‌آورد که در نتیجه باعث به حرکت در آمدن کمپرسور نیز می‌شوند.

زمانی که هوای منبسط شونده بخش توربین را نیز پشت سر گذاشت با سرعتی بسیار بیشتر از زمانی که وارد موتور شده از آن خارج می‌شود که این تفاوت سرعت بین هوای ورودی و خروجی رانش مورد نیاز را ایجاد می‌کند. در واقع موتورهای توربو جت شتاب بسیار زیادی به حجم کمی از هوا می‌دهند.

موتورهایی که از اصول کار موتورجت بهره‌می‌برند ولی پیشرانش در آن‌ها با ملخ انجام می‌گیرد توربوپراپ نام دارند و نوعی موتور جت به‌شمار نمی‌روند.
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگ
موتورهای جت دارای چند دسته اساسی می‌باشند:

توربوفن Turbo Fan
توربوجت Turbo Jet
توربوپراپ Turbo Prop
پالس جت Pulse Jet
رم جت Ram Jet
توربو رم جت Turbo Ram Jet
اسکرم جت Scram Jet
توربوشفت Turbo Shaft
موتورهای توربوجت Turbo Jet

توربوجت
موتورهای توربو جت، بیشتر بر نیروی تولیدی از گازهای خروجی اتکا دارند. در موتورهای توربوجت، ابتدا، هوا وارد کمپرسور شده و متراکم می‌گردد. اما چون این هوا با سرعت نسبتاً زیادی وارد موتور گردیده برای احتراق مناسب نمی‌باشد و بیشتر سوخت مصرف شده، بدون اشتعال هدر می‌رود. به همین دلیل هوا به قسمت دیفیوزر یا همان کاهنده سرعت فرستاده می‌شود تا از سرعت آن کاسته شود. در دیفیوزر، ابتدا از سرعت هوا کاسته و بر دما و فشار آن افزوده می‌شود. سپس این هوای آماده برای احتراق، به اتاقک احتراق فرستاده می‌شود. در اتاقک احتراق یا Combustion Chamber، هوا ابتدا وارد لوله احتراق گشته، با سوخت مخلوط شده سپس محترق می‌گردد. قسمتی از نیروی حاصله از این احتراق صرف گرداندن توربین شده و مابقی برای تولید نیروی رانش به کار می‌رود. گاهی در هواپیماهای توربوجت، بعد از شیپوره خروجی یا نازل، قسمتی به نام پس سوز یا After Burner قرار می‌دهند که بر نیروی تراست می‌افزاید.

توربوجت از انواع موتورهای پیشران در صنعت هوایی است که از پنج قسمت اصلی تشکیل شده است:

۱- ورودی یا مدخل

۲- کمپرسور یا متراکم کننده

۳- محفظه احتراق

۴- توربین

۵- نازل یا خروجی

اولین هواپیما مجهز به موتور جت و توربوجت اچ. ایی-۱۷۸ ساخت آلمانی‌ها بود، با بکارگیری هواپیما بوئینگ ۷۰۷ و دی. سی. هشت ساخت مگ دانل داگلاس، خطوط مسافربری با هواپیما جت نیز آغاز بکار کردند.

ورودی یا مدخل
این قسمت اولین بخش است که هوای ورودی به موتور از آن می‌گذرد. این بخش یک مجرای همگرا با واگرا است و وظیفه آن کاهش سرعت و یکنواخت کردن جریان هوای ورودی به موتور است. اگر سرعت هوای ورودی به کمپرسور زیاد باشد، سرعت هوا در نوک پره‌های آن به سرعت صوت می‌رسد و برای گردش کمپرسور نیروی زیادی صرف خواهد شد. اگر سرعت هوای ورودی زیر صوت بود، این مدخل واگرا خواهد بود. اگر سرعت بالای سرعت صوت بود (ما فوق صوت) باشد، این مجرا همگرا خواهد بود. زیرا رفتار جریان ما فوق صوت و زیر صوت بر عکس هم است. در یک جریان مافوق صوت هوا در عبور از یک مجرای همگرا سرعتش کم می‌شود و در سرعت‌های زیر صوت بر عکس؛ بنابراین مدخل هواپیماهای زیر صوت واگرا است تا سرعت را کاهش دهد و کمکی نیز برای کمپرسور باشد.

کمپرسور یا متراکم کننده
هوا بعد از مدخل وارد کمپرسور می‌شود. وظیفه کمپرسور فشرده کردن هوا است. کمپرسورها به دو گروه اصلی تفسیم می‌شوند، کمپرسورهای گریز از مرکز و کمپرسورهای جریان محور

محفظه احتراق
هوای فشرده به سمت محفظه احتراق رانده شده و بعد از تزریق سوخت توسط سوخت پاش‌ها (انژکتورها)، به دمای بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ سانتیگراد می‌رسد. این بخش را با آلیاژی مقاوم در برابر دمای (دمای حاصل از احتراق) و فشار بالا می‌پوشانند.

توربین
قدرت و توان مورد نیاز برای گردش کمپرسور توسط توربین تامین می‌شود. شکل توربین شبیه به کمپرسور است اما با این تفاوت که به کمپرسور کار داده می‌شود تا هوا را فشرده کند ولی در توربین از جریان گازهای گرم عبوری کار گرفته می‌شود. به مجموعه کمپرسور، توربین و محور رابط (محور انتقال دهنده نیرو جهت گردش، از توربین به کمپرسور) اسپول می‌گویند. هر موتور توربوجت دارای یک اسپول می‌باشد اما بعضی از موتورها، دارای دو یا چند اسپول می‌باشند.

نازل یا خروجی
محل خروج گازهای عبوری از توربین است. در نهایت این نازل است که نیروی پیشرانه موتور توربوجت را تولید می‌کند.


یک هواپیمای F/A-۱۸ بر روی ناو هواپیمابر در حال استفاده از سیستم پس‌سوز
پس سوز After Burner
هنگامی که گازهای خروجی از موتور خارج می‌شوند، دارای حرارت بسیار بالایی می‌باشند که از طریق نازل‌های سوخت پاش به آن سوخت تزریق می‌شود که در قسمت پس سوز، با مشتعل ساختن دوباره گازهای خروجی به طور قابل توجهی بر نیروی تراست می‌افزایند. البته استفاده از پس سوز فقط در شرایط اضطراری و شرایط جنگی مجاز است در غیر این صورت به علت مصرف بسیار بالای سوخت از آن استفاده نمی‌گردد. تنها هواپیمای مسافربری با سیستم پس سوز، هواپیمای کنکورد Concord ساخت مشترک آلمان، انگلیس و فرانسه بود که به علت ایجاد آلودگی صوتی زیاد و مصرف سوخت بالا، از کار برکنار شد.

موتورهای توربوپراپ Turbo Prop

طرح ساده موتور توربوپراپ
موتورهای توربو پراپ، در حقیقت از نیروی ملخ برای تولید تراست استفاده می‌کنند و تنها وجه جت بودن آنها، تولید نیروی لازم برای این چرخش توسط موتور جت است. طرز کار موتورهای توربوپراپ عیناً مانند موتورهای جت توربینی دیگر است و تنها وجه تمایز آنها این است که نیروی تولید توسط توربین بیشتر صرف چرخاندن ملخ می‌شود تا کمپرسور، به همین دلیل برای تولید نیروی بیشتر، تغییراتی هم در توربین موتورهای توربوپراپ داده می‌شود. در این موتورها حدود ۹۰ درصد از تراست توسط ملخ فراهم می‌شود.این موتور مزیتی دارد وآن این است که نسبت به موتور های جت سبک تر وکم مصرف است.هواپیما هایی که با این نوع موتور ساخته می شود برای ارگان های است که نیاز به هواپیما های کوچک سبک ومقام را دارند واین موتور برای هواپیماهای کمک رسانی پشت خط جنگ بسیار مناسب است

موتورهای توربوفن Turbo Fan

موتور توربوفن GE۹۰ محصول شرکت جنرال الکتریک امریکا
موتورهای توربوفن در حقیقت چیزی میان موتورهای توربوجت و توربو پراپ هستند. بازده موتورهای توربوفن بسیار زیاد است، و به همین علت هم در بسیاری از هواپیماهای مسافربری و ترابری در سرعت‌های ساب سونیک Sub Sonic از آن‌ها استفاده می‌شود. در موتورهای توربوفن، ابتدا هوا کمپرس شده سپس وارد اتاقک احتراق می‌شود و بعد از احتراق از طریق شیپوره یا نازل خروجی خارج شده و در طی این فرایند، نیروی تراست لازم را جهت رانش هواپیما به جلو تامین می‌نماید. البته در موتورهای توربوفن، مقادیر دیگری از هوا از طریق کنارگذر نیز عبور داده می‌شود که در نهایت به گازهای خروجی داغ پیوسته و نیروی تراست را افزایش می‌دهد. تفاوت موتورهای توربوفن با توربوپراپ در این است که موتورهای توربوپراپ، فن یا ملخ ایجاد کننده تراستشان در خارج از پوسته موتور قرار گرفته اما در موتورهای توربوفن، ملخ یا فن تولید کننده تراست کاملاً در درون پوسته موتور قرار گرفته است.

فن عبارت است از یک پروانه یا پنکه بزرگ که در اثر چرخش، جریان هوای زیادی را ایجاد می‌کند. با اتصال یک فن به یک موتورجت، موتور توربوفن حاصل می‌شود. فن، یک جت سرد ایجاد می‌کند، بنابراین در موتورهای توربوفن دو جت وجود دارد که یکی جت گرم که از انتهای موتور خارج می‌شود و دیگری جت سرد که از داخل پوشش و مجرایی که فن را احاطه کرده است خارج می‌شود. اولین بار در سال ۱۹۳۶ فرانک ویذل طرح موتور توربوفن را به ثبت رسانید و اولین هواپیما با موتور توربوفن، یک هواپیمای مسافربری با نام وی. سی-۱۰ بود که در سال ۱۹۵۹ پرواز کرد.

موتورهای پالس جت Pulse Jet

طرز کار موتور پالس جت. ۱- هوا وارد موتور می‌شود. ۲- هوا با سوخت مخلوط می‌شود. ۳- دریچه بسته می‌شود. ۴- مخلوط سوخت و هوا که آتش گرفته‌اند از اگزوز خارج شده و موشک را به جلو می‌رانند.
موتورهای پالس جت دارای توربین، کمپرسور، یا شفت نمی‌باشند و تنها قطعه متحرک البته در نوع دریچه دار، دریچه آن می‌باشد. در این گونه موتورها، ابتدا توده بزرگی از احتراق در داخل موتور صورت می‌پذیرد که سبب بسته ماندن دریچه می‌شود. چون تنها راه فرار هوا از موتور قسمت انتهای آن می‌باشد هوا به طرف آنجا هجوم می‌آورد. در نتیجه تر ک هوا، خلا یا حالت مکشی به وجود آمده که باعث بازشدن دریچه و ورود هوای تازه می‌شود. در این حالت، مقداری هوای محترق شده از خروج بازمانده و صرف تراکم و احتراق گاز تازه‌وارد می‌گردد و سیکل به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. البته این نوع از موتور جت کاربرد زیادی ندارند اما در بعضی از هلیکوپترها جهت افزایش سرغت خطی آنها استفاده می‌گردد.

موتورهای رم جت Ram Jet

طرح ساده موتور رم جت. حرف M عدد ماخ را نشان می‌دهد.
موتورهای رم جت، هیچ قطعهٔ متحرکی ندارند و در نگاه اول، مانند یک لوله توخالی به نظر می‌رسند که بیشتر در سرعت‌های مافوق صوت به کار می‌روند. موتورهای رم جت نیز مانند پالس جت، دارای توربین، کمپرسور یا ... نمی‌باشند استفاده از آنها به عنوان موتور دوم معمول است که بیشتر در موشکها به کار می‌روند. در این گونه موتورها، برای روشن شدن موتور ابتدا باید سرعت هوا به مقدار لازم برسد در صورت رخداد چنین حالتی، موتور جت به طور خودکار خود را روشن می‌کند. در موتور رم جت، هوا با سرعت زیاد وارد موتور شده و به علت سرعت بیش از حد، در قسمت دیفیوزر به خوبی کمپرس و متراکم شده و دما و فشار آن بسیار بالا می‌رود. در این حالت مخلوط هوا و سوخت محترق گشته و با خروج از موتور، نیروی تراست بسیار زیادی را آزاد می‌کنند. این موتورها قدرت بسیار زیادی را دارا می‌باشند اما برای شروع پرواز و برخاست مناسب نمی‌باشند.

به این دلیل که این نوع موتورها در ابتدا سرعت زیادی ایجاد می‌کنند در نسل جدید موشک‌های هوا به هوای شرکتMBDA یعنی موشک میتیور (Meteor) بجای استفاده از موتورهای موشکی از این موتورهای جت استفاده می‌کنند که هم سرعت بالایی دارند و هم قدرت مانور فوق‌العاده‌ای به موشک می‌دهند. البته این موشک از یک بوستر راکتی سوخت جامد نیز استفاده میکند تا موشک را به سرعت مناسب برای شروع به کار موتور رمجت برساند.

موتورهای توربو رم جت Turbo Ram Jet
این موتور، موتور بسیار جالبی‌ست. به طوریکه از دو جزء ساخته می‌شود:۱-موتور رم جت ۲- توربوفن در این نوع موتورها ابتدا برای شروع پرواز خلبان موتور توربوفن را روشن می‌کند تا انرژی لازم برای برخاست بوجود آید. سپس بعد از این که موتور وهواپیما به سرعتت ۱ ماخ یا نزدیک به آن رسید خود به خود موتور توربوفن خاموش شده و دریچهٔ آن بسته می‌شود. سپس باد موجود وارد همان موتور گشته ولی بجای ورود به داخل توربو فن، از کنار آن عبور و به داخل موتور رم جت می‌رود و همان حال است که با فشار موجود در هوا، موتور روشن شده و در عرض ۱۵ ثانیه هواپیما از یک ماخ به ۳/۵ الی ۷ ماخ می‌رسد. گفتنی است که این موتور فقط در ۲ هواپیما ساخته شده است. 1-SR-۷۱

موتورهای اسکرم جت Scram Jet

طرح ساده موتور اسکرم جت
نام این موتورها از واژه (supersonic combustion ramjet) گرفته شده که به معنای احتراق در سرعت مافوق صوت است. این گونه موتورها در سرعت‌های هایپر سونیک Hyper Sonic به کار می‌روند و طرز کار آنها بسیار مشابه موتورهای رم جت با تغییراتی می‌باشد. این نکته قابل توجه است که مشتعل ساختن مولکول‌های هوا در حالی که هوا با سرعت بالای ۴ ماخ وارد موتور می‌گردد، مانند روشن کردن کبریت در گردباداست! اولین هواپیمای دارای موتور اسکرم جت، هواپیمای X-43 است که سرعت آن بالای ۷ ماخ می‌باشد.

موتورهای shcram jet نوع توسعه یافتهٔ موتورهای اسکرمجت است که دارای حالت خاصی از پس سوز در نازل خروجی است و احتراق در ان قسمت هایپر سونیک است.

موتورهای توربوشفت Turbo Shaft
این نوع از موتور توربینی هم در صنعت هوایی و هم در زمینه نیروگاهی و تولید انرژی کاربرد دارند. کاربرد هوایی این موتورها استفاده در هلیکوپتر هاست. اجزای این موتورها با سایر موتورهای توربینی تفاوتی ندارد اما در مکانیسم آنها تراست ایجاد نمی‌گردد بلکه توربو شفت‌ها برای ما ایجاد گشتاور و Torque می‌نمایند که منجر به چرخاندن ملخ هلیکوپتر می‌گردد.

خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جت
اجزای موتورهای جت توربینی
کمپرسور
کمپرسورها وظیفه متراکم کردن هوای ورودی را بر عهده دارند. کمپرسورها بر دو نوع هستند: ۱- کمپرسورهای محوری (اکسیال) ۲- کمپرسورهای شعاعی یا گریز از مرکز(سنتریفیوگال). کمپرسورهای محوری که در اکثر موتورهای جت امروزی استفاده می‌شود، از چند ردیف فن یا پنکه به تعداد مشخص (دو یا بیشتر) تشکیل شده است و همچنین توسط همین تیغه‌ها یا پره‌ها، به سیال جهت حرکت داده شده و با کاهش زاویه پره‌ها، به فشار سیال یا هوا افزوده و از سرعتش کم شده و در نتیجه متراکم می‌گردد. اما در کمپرسورهای شعاعی یا گریز از مرکز، که بیشتر در موتورهای گازی ساده یا قدیمی کاربرد داشته است، در اصل هوا به یک مانع برخورد کرده و سپس توسط پره‌های آن به قسمت دیفیوزر یا کاهنده سرعت منحرف می‌شود که این فرایند با ازدیاد فشار همراه است، در نتیجه هوا متراکم می‌گردد[۳].

سیستم احتراق
سیستم احتراق، شامل سوخت پاش یا FUEL NOZZLE، جرقه زن یا IGNITERو اتاقک و لوله احتراق یا COMBUSTION CHAMBER می‌باشد. فرایند احتراق در درون لوله‌های احتراق صورت می‌پذیرد که این عمل با وارد شدن هوا به اتاقک و مخلوط شدن آن با سوخت سپس احتراق آن به وسیله شمع جرقه زن انجام می‌شود. محفظه‌های احتراق در موتورهای توربینی انواع گوناگونی دارند که هر کدام محاسن و معایب خود را دارند. از انواع آنها می‌توان CAN TYPE ,ANNULAR TYPE و ترکیبی از این دو را نام برد.

سیستم توربین
در اینجا، ابتدا گازهای پرحرارت ناشی از احتراق به پره‌های توربین برخورد کرده و نیروی لازم جهت گرداندن کمپرسور و مکش هوا برای سیکل بعدی تولید می‌شود که این نیرو به وسیله میله (شفت) ی به کمپرسور انتقال داده شده و باعث حرکت آن می‌شود. استاتور توربین که به آن NOZZLE GUIDE VANE نیز می‌گویند و برای تنظیم جهت حرکت سیال (هوا) برای ادامه حرکت به کار می‌رود. توربین‌ها نیز به دو دسته محوری و شعاعی تقسیم می‌شوند که نوع محوری پر کاربرد است. چون دمای کارکرد توربین بسیار بالا می‌باشد، در ساخت آن از آلیاژهای مخصوصی استفاده می‌شود.

سیستم خروج گازهای داغ
این سیستم، در حقیقت تولید تراست واقعی را برای رانش هواپیما به جلو می‌کند ایجاد می‌کند. در مدل‌های متحرک، زاویه پره‌های شیپوره انتهایی موتور برای میزان کردن فشار قابل تنظیم است. گفتنی است سیستم پس سوز یا After Burner بعد از این بخش نصب می‌شود. به این قسمت، نازل Nozzle هم گفته می‌شود.

ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگ


 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰

سخنان انرژی مثبتپیامک قوی بودن به انگلیسی و فارسی


اس ام اس امیدوار کننده


متن های امیدوار کننده


جملات امیدوار کننده از بزرگان


سخنان انرژی مثبت


جملات انرژی زا


جملات کوتاه انرژی مثبتنمایندگی پیامک صوتیThe weak fall, but the strong will remain and never go under!


سقوط ضعیف، اما قوی باقی خواهد ماند و هرگز زیر نخواهد رفت!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness.

گاهی اوقات شما قدرت خود را درک نمی کنید تا زمانی که با بزرگترین ضعف خود مواجه شوید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.

قدرت از برنده شدن نیست. مبارزات شما نقاط قوت خود را توسعه می دهد. هنگامی که از سختی ها عبور می کنید و تصمیم می گیرید که تسلیم نشوید، این قدرت است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

موفقیت نهایی نیست، شکست ناکارآمدی نیست: این شجاعت است که این تعداد را ادامه دهد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The most beautiful people I've known are those who have known trials, have known struggles, have known loss, and have found their way out of the depths.

زیباترین افرادی که من شناخته ام کسانی هستند که دادگاه های شناخته شده ای دارند، مبارزه های شناخته شده ای دارند، از دست داده اند و راه خود را از عمق پیدا کرده اند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's interesting how we often can't see the ways in which we are being strong - like, you can't be aware of what you're doing that's tough and brave at the time that you're doing it because if you knew that it was brave, then you'd be scared.

جالب است که ما اغلب نمیتوانیم راههایی را که قوی هستیم را ببینیم - مثل اینکه نمیتوانید از آنچه که انجام میدهید آگاهی داشته باشید، سخت و شجاعانه در آن زمان که انجام میدهید، زیرا اگر این را می دانستید شجاع بود، پس شما می ترسید
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be strong & face the life. Because sometimes Life keeping nothing but only one option. Be strong anyway.

قوی باشید و با زندگی مواجه شوید از آنجا که گاهی اوقات زندگی چیزی جز تنها یک گزینه را حفظ نمی کند. به هر حال قوی باش


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved.

شخصیت نمی تواند در سهولت و آرامش توسعه یابد. فقط از طریق تجربه محاکمه و رنج می تواند روح تقویت شود، بینش پاک شود، الهام گرفته از جاه طلبی، و موفقیت به دست آورد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Promise me you'll always remember: You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.

به من امیدوارم همیشه به یاد داشته باشید: شما باهوش تر از آنچه باور دارید، قوی تر از شما به نظر می رسد، و دقیق تر از شما فکر می کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

ضعیف هرگز نمیتواند ببخشد. بخشش نشانه قدرت است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

او معتقد است قوی است؛ کسی که شک دارد ضعیف است اعتقادات قوی به اقدامات عالی پیش می روند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You cannot dream yourself into a character; you must hammer and forge yourself one.

شما نمیتوانید خود را به یک شخصیت روان کنید؛ شما باید چک کنید و خودتان را جعل کنید-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.

پایداری، استقامت و ماندگاری به رغم تمام موانع، دلسردی و عدم امکان: این همان چیزی است که در همه چیز روح قوی را از ضعیف ها متمایز می کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You can't really be strong until you see a funny side to things.

شما واقعا نمیتوانید قوی باشید تا یک طرف خنده دار را به چیزها ببینید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.

برای زندگی آسان دعا نکن دعا کنید تا قوی تر شوید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.

شکست هرگز به من غلبه خواهد کرد اگر عزمم برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A heart is a strong muscle and what do muscles do when they are torn? They grow back STRONGER!

قلب عضله قوی است و زمانی که آنها پاره می شوند، عضلات انجام می شود؟ آنها قویتر رشد می کنند!-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If God sends us on strong paths, we are provided strong shoes.

اگر خدا ما را در مسیرهای قوی می فرستد، ما کفش های قوی فراهم می کنیم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

قدرت از ظرفیت فیزیکی نیست. از یک اراده ناپایدار می آید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The worst part about being strong is that no one ever asks if you're ok.

بدترین بخش در مورد قوی بودن این است که هیچ کس هرگز نپرسد که آیا شما درست است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

شما هرگز نمی دانید که چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی باشید، تنها انتخاب شماست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

قدرت از ظرفیت فیزیکی نیست. از یک اراده ناپایدار می آید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Perhaps I am stronger than I think.

شاید من قوی تر از من فکر می کنم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If you build the guts to do something, anything, then you better save enough to face the consequences.

اگر میخواهید چیزی را انجام دهید، هر چیزی، پس بهتر است برای مقابله با عواقب آن صرفه جویی کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I'm doing it myself.

من سپاسگزارم برای همه کسانی که به من گفتند NO. این به خاطر آن است که من خودم آن را انجام می دهم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


No matter how hard the past, you can always begin again.

مهم نیست که گذشته چقدر سخت است، همیشه می توانید دوباره شروع کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you're going through hell, keep going.

اگر از طریق جهنم می روید، ادامه می دهید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

بسیاری از چیزهای مهم در جهان توسط افرادی که سعی در تلاش دارند، به هیچ وجه امید به دست نیامده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Things happen to you to make you realize your true potential, strength, will power, and heart. You've got to have faith.

چیزهایی که برای شما اتفاق می افتد، به شما امکان پتانسیل واقعی، قدرت، قدرت و قلب را درک می کنند. شما باید ایمان داشته باشید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A woman is like a tea bag - only in hot water do you realize how strong she is.

یک زن مانند یک کیسه چای است - فقط در آب گرم می دانید که چقدر قوی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never bend your head. Always hold it high. Look the world right in the eye.

هرگز سر خود را خم نکن همیشه آن را بالا نگه دارید جهان را در چشم نگاه کن.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰موتورهای پالس جت یا pules jet چگونه کار می کنند؟ قسمت اول
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگ
موتور پالس جت همانند رمجت،از جمله ساده ترین موتورهای جت میباشد.پالس به معنی ضربه و تپش هست.به همین دلیل به موتورهای پالس جت جت تپشی و جت ضربه ایی هم میگویند.
بیشتر کاربرد این نوع موتورها برای مقاصد اموزشی و سرگرمی میباشد .


در موتور پالس جت احتراق به صورت متناوب صورت میگیرد.این موتور نیز مانند رم جت یک لوله ایرو-ترمودینامیکی است، با این تفاوت که در حالت ثابت نیز میتواند کار کند.ورودی موتور پالس جت از یک سری صفحات فنری تشکیل شده است.این صفحات فقط در یک جهت باز شده.و هنگام کار با سرعت زیادی باز و بسته میشوند.در یک نکونه از موتور های پالس جت این صفحات تقریبا 40 بار در ثانیه باز و بسته میشوند.و به عبارتی فرکانس موتور 40 هرتز است.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کلیک کنید تا بتوانید عکسها را ببینید


دریچه در هنگام احتراق به دلیل افزایش فشار ناشی از احتراق بسته شده و گازهای حاصل از انتهای موتور به صورت یک جت خارج میشود .بعد از خروج گازها و کاهش فشار در محفظه احتراق ، دریچه باز شده و دوباره هوای تازه وارد موتور شده و سیکل جدید اغاز و مراحل بالا دوباره تکرار میگردند.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کلیک کنید تا بتوانید عکسها را ببینید


قسمتهای مهم و اصلی یک موتور پالس جت در شکل زیر اورده شده است.این قسمتها عبارت اند از:
مدخل یا ورود هوا:وظیفه ان هدایت هوا به سمت داخل موتور است.
ورودی یک طرفه :از یک ردیف تیغه تشکیل شده .تیغه ها در حقیقت صفحات فولادی نازکی هستند که خاصیت فنری دارند.جریان هوا در عبور از این شبکه تیغه ای فقط میتواند وارد شود.
سوخت پاشها: در مدخل و قبل از دریچه ها قرار دارند.
شمع:جهت استارت موتور و فقط برای احتراق چند پالس اول به کار میرود.
(احتراق پالسهای بعدی توسط شعله های باقیمانده و در محفظه احتراق صورت میگیرد.بنابراین نیازی به کار مداوم شمع در تمامی سیکلها نمیباشد)
محفظه احتراق:باید ضربه و فشار را به صورت متناوب تحمل کند.لذا بایستی مقاوم و محکم باشد.
بخش انتهایی:یک لوله است که قطر ان کمتر از قطر محفظه احتراق بوده.و در عمل کار نازل را انجام میدهد.علاوه برا این در هنگام مکش نیز به دلیل طول زیادی که دارد، مانع ورود سریع هوا از انتهای موتور شده و باعث میشود که بخش اعظم هوا از بخش جلویی موتور (مدخل ) وارد شود.
نکته:موتور پالس جت با دیگر موتورهای جت یک تفاوت عمده دارد ، و ان این است که جریان هوا در ان به صورت پیوسته و دایمی نمیباشد.بلکه متناوب و مقطعی است.این موتور نسبتا ساده به تعمیر و نگهداری اندکی نیاز دارد.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کلیک کنید تا بتوانید عکسها را ببینید


خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جت
عملکرد موتور پالس جت:
در 4 مرحله این عمل انجام میشود:
1-هوا از میان تیغه ها ی یک طرفه وارد شده و در عین ورود به ان سوخت نیز پاشیده میشود.
2-مخلوط سوخت و هوا وقتی که کل محفظه احتراق را پر کرده وبه شمع رسیده و توسط شمع که در انتهای محفظه احتراق قرار دارند مشتعل میشوند.و انفجار (احتراق) رخ میدهد.
3-به دلیل انفجار فشار افزایش یافته و باعث بسته شدن دریچه های یک طرفه ای که در جلوی موتور قرار دارند میشود.بنابراین جلوی موتور بسته شده و گازهای حاصل از انفجار فقط از انتهای موتور میتواند خارج شوند.
4-گازها باسرعت بسیار زیادی از انتهای موتور خارج میشوند .این خروج از انجا ادامه پیدا میکند که فشار داخل موتور کمتر از فشار محیط شود.کاهش فشار داخل نسبت به بیرون باعث میشود که هوا از دریچه های یک طرفه و همچنین از انتهای موتور مکش شود.بعد از این یک سیکل دیگر اغاز میشود.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کلیک کنید تا بتوانید عکسها را ببینید


وقتی که موتور شروع به کار کرد، نیازی نیست که شمع به مدت طولانی جرقه بزند.چون وقتی که هوای تازه وارد موتور میشود به دلیل بزرگتر بودن قطر محفظه احتراق نسبت به قطر لوله انتهایی و مدخل هوای ورودی جدید نمیتواند تمام گازهای حاصل از احتراق سیکل قبلی را تخلیه کند.بنابراین مقداری از گازهای داغ باقی میمانند .لذا بعد از اینکه موتور چند سیکل کار کرد و به اصطلاح گرم شد به دلیل وجود همین گازهای داغ و شعله های باقیمانده از سیکل های قبل در اطراف محفظه احتراق انفجار رخ میدهد و سیکل بعدی اغاز میشود.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کلیک کنید تا بتوانید عکسها را ببینید


اگر موتور در حال حرکت باشد ، علاوه برا اینکه کاهش فشار داخل موتور باعث باز شدن دریچه ها میشود ، هوایی که به جلوی موتور و بر روی دریچه ها برخورد میکند نیز باعث اعمال فشار میشود.بنابراین در حالت پرواز عملکرد موتور بهتر میشود.

مزا یا و معایب موتورهای پالس جت:
1- مزایا:
سادگی- وزن کم- قیمت مناسب-تولید نیروی پیشرانه کافی و در حالت سکون.

2-
معایب:
سر و صدای گوش خراش:اولین و مهمترین عیب این موتور در وحله اول میباشد. و این به دلیل نوع احتراقی هست که تولید میکنند.به طوری که این صدای گوش خراش از فاصله چند کیلومتری هم قابل شنیدن میباشد.در واقع این صدا شبیه صدای موتور سیکلتی است که اگزوز ان را برداشته و ان را روشن نموده و گاز میدهند.
ارتعاشات غیر قابل تحمل:دارای لرزش زیاد به دلیل عملکرد منحصر به فردش و بیشترین کاربرد را در صنعت هواپیماهای مدل دارد.
محدودیت سرعت و سقف پرواز: حداکثر سرعت قابل دستیابی ان بین 500-600 مایل در ساعت میباشد.
زیرا قسمت جلویی این موتور همانند دیگر موتورها کاملا باز نیست و به شکل یک توری به شکل پرده کرکره ای است.
لذا در سرعتهای بالا پسای زیادی تولید نموده و مانع افزایش سرعت وسیله میشود.
مصرف سوخت بالا: چون این نوع موتور دارای مصرف بسیار زیاد سوخت میباشند بیشتر در مصارفی باید استفاده شود که نیاز طولانی به پرواز نباشد .(این حالت در مورد موتورهای پالس جت بدون طیغه ایی مشهود تر است.در ادامه مطلب به این بحث نیز میپردازیم.............. .)


ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگ


 • پایاپرداز پایاپردازش
 • ۰
 • ۰اس ام اس قلب درد


اس ام اس دردناک و سوزناک


جملات خیلی دردناک


جملات دردناک و غمگین


متن دردناک کوتاه


دردناک ترین جملات عاشقانه


متن دردناک جدایینمایندگی پیامک صوتیدر حساب عشق، یک به علاوه یک برابر همه چیز، و دو منهای یک برابر هیچ چیز.

In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Truth is everybody is going to hurt you: you just gotta find the ones worth suffering for.

حقیقت این است که همه به شما آسیب می رسانند: شما باید فقط کسانی را پیدا کنید که ارزش آن را دارند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It doesn't hurt to feel sad from time to time.

وقت آن رسیده که احساس غم و اندوه نکنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you're in trouble, or hurt or need -- go to the poor people. They're the only ones that'll help -- the only ones.

اگر شما در معرض دشواری قرار گرفته اید، یا آسیب می بینید یا نیاز دارید - به افراد فقیر بروید. آنها تنها کسانی هستند که کمک می کنند - تنها کسانی هستند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If someone really wants to hurt you, they'll find a way whatever. I don't want to live my life worrying about it.

اگر کسی واقعا می خواهد به شما صدمه بزند، آنها راه دیگری پیدا خواهند کرد. من نمی خواهم که زندگی ام را در مورد آن نگران سازم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected.

دلایل زیادی برای جدا کردن آن وجود دارد زیرا روح ما متصل است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I have learned now that while those who speak about one's miseries usually hurt, those who keep silence hurt more.

من اکنون آموختم که در حالی که کسانی که در مورد بدبختی خود صحبت می کنند، معمولا صدمه می بینند، کسانی که سکوت می کنند بیشتر صدمه دیده اند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Just because one person's problem is less traumatic than another's doesn't mean they're required to hurt less

فقط به این دلیل که مشکل یک نفر کمتر آسیب رسان از دیگران نیست، به این معنی نیست که آنها نیاز به آسیب کمتر دارند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I still own my heart, which I know because it hurts so much.

من هنوز قلبم را حفظ می کنم، که من می دانم، زیرا خیلی آسیب می زند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Those who really love you don't mean to hurt you and if they do, you can't see it in their eyes but it hurts them too.

کسانی که واقعا شما را دوست دارند، به معنای صدمه به شما نیستند و اگر آنها را انجام دهید، نمیتوانید آنها را در چشم خود مشاهده کنید، اما آنها نیز به آن آسیب می رسانند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It is when we hurt that we learn.

این زمانی است که ما آسیب می بینیم که یاد می گیریم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When someone stabs you it's not your fault that you feel pain.

وقتی کسی به شما حمله می کند، تقصیر شما نیست که احساس درد می کنید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It hurts to have someone in your heart that you can't have in your arms.

درد دردناک است که کسی را در قلب خود ندارید که نمی توانید در آغوش خود داشته باشید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It hurts too much so I don't want to talk about it.

این خیلی آسیب می زند، بنابراین نمی خواهم درباره آن صحبت کنم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The surest way to hurt yourself is to give up on love, just because it didn't work out the first time.

مطمئن ترین راه برای صدمه زدن به خودتان این است که از عشق بگذرید، فقط به این خاطر که اولین بار از آن کار نکردید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

No matter how beautiful a lie is, in the end it hurts even more than the truth would have done.

مهم نیست چقدر زیبا دروغ است، در نهایت آن را حتی بیشتر از حقیقت می تواند باعث شود.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's a lot easier to be angry at someone than it is to tell them you're hurt.

خیلی راحت تر از آنکه کسی به شما آسیب برساند، عصبانی می شود.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Just because somebody is strong enough to handle pain doesn't mean they deserve it.

فقط به این دلیل است که کسی به اندازه کافی قدرتمند برای مقابله با درد است، به این معنا نیست که آنها شایستۀ آن هستند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You don't get to choose if you get hurt in this world. But you do have some say in who hurts you.

شما نمی توانید انتخاب کنید که آیا در این دنیا صدمه دیده اید. اما شما بعضی ها را می گوئید که به شما آسیب می رساند
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


That old saying, how you always hurt the one you love, well, it works both ways.

این گفتار قدیمی، چطور شما همواره دوستش دارید، به خوبی، به هر دو روش عمل می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A word that has been said may be unsaid--it is but air. But when a deed is done, it cannot be undone, nor can our thoughts reach out to all the mischiefs that may follow.

یک کلمه گفته شده ممکن است ناخوشایند باشد - اما هوا است. اما هنگامی که یک عمل انجام می شود، نمی توان آن را کنار گذاشت، و افکار ما نمی توانند به تمام بدی هایی که ممکن است پی ببرند، برسند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Two barrels of tears will not heal a bruise.

دو بشکه اشک خواهد کبودی را التیام بخشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A torn jacket is soon mended, but hard words bruise the heart of a child.

ژاکت خرد شده به زودی اصلاح می شود، اما کلمات سخت کبود قلب کودک است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Do you know the feeling, when your heart is so hurt, that you could feel the blood dripping?

آیا احساس می کنید وقتی که قلب شما صدمه دیده است، احساس خونریزی می کنید؟-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Forget what hurt you in the past, but never forget what it taught you.

گذشته را فراموش کنید، اما هرگز آنچه را که به تو آموخته اید فراموش نکن.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

No man can think clearly when his fists are clenched.

هیچ کس نمی تواند به وضوح فکر کند که مشتهایش کج شده اند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

He who is or has been deeply hurt has a RIGHT to be sure he is LOVED.

کسی که به شدت صدمه دیده است، حق دارد مطمئن شود که او عاشق است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


There were things I wanted to tell him. But I knew they would hurt him. So I buried them, and let them hurt me.

چیزهایی بود که می خواستم به او بگویم. اما من می دانستم که آنها به او آسیب می رسانند. بنابراین من آنها را دفن کردم و آنها را به من آسیب رسانید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


What hurts us is what heals us.

چه چیزی باعث درد می شود؟
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Sometimes, being hurt too many times, doesn't make you stronger, it destroy who you were, who you wanted to be and makes who you are today.

گاهی اوقات چندین بار صدمه دیده است، شما را قوی نمی کند، آن را از بین ببرد چه کسی بودید، چه کسی می خواستی بسازید و امروز چه کسی را انتخاب کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

As one grows weaker one is less susceptible to suffering. There is less hurt because there is less to hurt.به عنوان یکی از ضعیف تر رشد می کند، کمتر آسیب پذیر به رنج است. آسیب کمتری به این علت وجود دارد که کمتر آسیب دیده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


 • پایاپرداز پایاپردازش